Статут

 • Общи положения

На 17.11.2017 година се навършват 190 години от рождението на Петко Рачов Славейков. В негово лице българската възрожденска литература намира своя пръв голям поет и публицист, фолклорист и преводач.

В многообразните си изяви като творец и общественик Петко Р. Славейков възприема най-демократическите идеи на Българското възраждане. Заради това народът ни му дарява обичта и доверието си и го нарича дядо Славейков.

През 2017 година се навършват и 60 години от трансформирането на Базова прогимназия към Учителския институт – Стара Загора във Второ основно училище „Петко Рачов Славейков” – Стара Загора. Това е едно от елитните основни училища в Старозагорска област – продължител на здрави възрожденски традиции и двигател на нови образователни иновации.

Цели и задачи

 • Да се даде възможност за самостоятелна изява на изследователските и творческите възможности на учениците;

 • Да се създадат условия за развитие на интереси, потребности и нагласи, свързани с идеята за самостоятелното учене – чрез търсене, набавяне, анализиране и интерпретиране на актуална информация;

 • Да се подпомогне формирането на ценностни ориентири и личностни качества, свързани с ученето, българския език, литературата, публицистиката и тяхното въздействие върху обществото.

 

Участници

Участниците в конкурса се разделят в четири възрастови групи:

 • I-IV клас;

 • V-VII клас;

 • VIII-X клас;

 • XI-XII клас.

 

Категории

 • Рисунка:

 • Фотография;

 • Презентация;

 • Есе;

 • Стихотворение;

 • Драматизация.

 

Специфични изисквания

Темата и категорията на конкурсната работа се избират свободно в рамките на зададената тема и в контекста на примерните теми. Разработките може да се правят както индивидуално, така и колективно (в екип до 4 ученици + 1 учител).

Задължителни данни за участника/участниците:

-           Име, презиме и фамилия;

-           Училище -  пълно наименование;

-           Точен адрес на училището;

-           Клас и паралелка (за учебната 2016/2017 година);

-           Телефон за връзка;

-           Електронен адрес.

Рисунка:

 • Формат на хартията за рисунка:

- А3 (297 x 420 мм);

- А2 (420 x 594 мм).

 • Техника и материали: по избор (живописни техники, графични техники, колажи).

 • Фотография по следните фото стандарти:

Снимка (см) Минимален размер (пиксели) Препоръчителен размер (пиксели)

9 x 13 - 520 x 743 - 880 x 1257

10 x 15 - 600 x 857 - 980 x 1400

13 x 18 - 780 x 1115 - 1280 x 1829

15 x 21 - 900 x 1286 - 1480 x 2115

20 x 30 - 1200 x 1850 - 1580 x 2400

 

Презентация:

 • Брой на слайдовете: 9-14;

 • Стил на слайдовете и на анимациите: единен;

 • Разредка на редовете: 1,5;

 • Подравняване: съобразено с общия дизайн;

 • Текст: 24pt – 36 pt;

 • Разпределение на съдържанието:

 • при 9 слайда: 1 заглавен слайд, 1 уводен увод, 6 слайда изложение, 1 заключителен слайд;

 • при 14 слайда:  1 заглавен слайд, 1 уводен слайд, 11 слайда изложение, 1 заключителен слайд..

Есе:

 • Технически изисквания:

 • Обем: 2-4 стр.;

 • Шрифт: Times New Roman;

 • Разредка на редове и абзаци: 1,5;

 • Подравняване: двустранно.

 • Изисквания към изложението:

 • Заглавието да насочва към темата и да отправя към проблемите;

 • Ясно и цялостно формулирана теза;

 • Последователна формулировка на тематичните проблеми: (назоваване, анализиране, сравняване, логически съждения и изводи);

 • Обобщаваща заключителна част;

 • Самостоятелност и оригиналност;

 • Показана собствена гледна точка и защитено лично мнение.

Стихотворение

 • Технически изисквания:

 • Обем: 1-2 стр.;

 • Шрифт: Times New Roman;

 • Разредка на редове и абзаци: 1,5;

 • Подравняване: едностранно (ляво).

 • Изисквания към съдържанието:

 • Заглавието да насочва към темата и да отправя към проблемите;

 • Да утвърждава българските национални добродетели и/или да изразява гражданска позиция.

Драматизация

 • Технически изисквания:

 • Видео клип;

 • Формат: MPG, MOV, WMV, AVI, MP4 (по избор);

 • Продължителност: до 15 минути.

 • Изисквания към съдържанието:

 • по мотиви от творчеството на Петко Р. Славейков.

 

Срокове

Крайният срок за изпращане на конкурсните работи е 30 април 2017 година. Разработките се изпращат, както следва:

 • На хартиен носител – за  рисунка, фотография, есе и стихотворение (важи датата на пощенското клеймо);

 • На CD/DVD – за презентация и драматизация;

 • По електронната поща (писмо и/или линк) – за всички.

 

Класация и награди

Конкурсните работи ще бъдат класирани от до място за съответната категория и за съответната възрастова група.

Авторите на класираните от до място творби ще получат материални награди.

Всички участници ще получат сертификат за участие.

 

Публичност

Информация за резултатите от конкурса ще бъде публикувани на електронната страница на Второ основно училище „Петко Р. Славейков“, гр. Стара Загора http://www.ou2sz.com/ и в регионални печатни издания.

 

Координати за комуникация

 • Адрес: гр. Стара Загора, 6000, ул. „Ген. Н. Г. Столетов“ № 111;

 • Електронен адрес: ou2sz@abv.bg;

 •  Телефони: 042639258; 0878459275

 • Лице за контакти:

Милена Желязкова, директор на Второ основно училище „Петко Р. Славейков“, гр. Стара Загора.

Неда Русева, заместник-директор на Второ основно училище „Петко Р. Славейков“, гр. Стара Загора., тел.0878459285